ActivOSI

Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada - “ActivOSI.“

Dana 05.09.2018 godine započela je provedba EU projekta pod nazivom:

Europski fondovi

“Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada“, akronim: ActivOSI. Projekt je pokrenut od strane Parasportskog saveza Grada Rijeke, kao prijavitelja projekta i Hrvatskog paraolimpijskog odbora, kao partnera.

Parasportski savez Grada Rijeke je korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.121.147, 02 kuna.

Projekt je u cijelosti financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 1.121.147, 02 kuna.

Prijavljen je u sklopu poziva na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“.

Projektne aktivnosti usmjerene su na edukaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom kako bi ih se približilo tržištu rada i kako bi se doprinijelo povećavanju mogućnosti njihovog zapošljavanja. Osobe koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima proći će kroz program osposobljavanja za voditelja/icu športsko – rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom.
Riječ je o program
u koji je verificiran od strane nadležnog Ministarstva, a razvili su ga stručni suradnici Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Osim toga, u sklopu projekta provest će se i edukacija iz područja informatike, u svrhu osposobljavanja za rad na računalu, te osposobljavanje osoba s invaliditetom za event menadžment u sportu, nakon koje će polaznici biti educirani za organizaciju sportskih natjecanja, promociju sporta i njegov razvitak za osobe s invaliditetom.

Provodit će se i radionice pod vodstvom life coach-a usmjerene na podizanje samopouzdanja i jačanje vjere u vlastite mogućnosti, koje su važna stavka na putu gradnje osobne karijere. U projektu će kao pripadnici ciljne skupine sudjelovati odrasle nezaposlene osobe s invaliditetom, a projektne aktivnost provodit će se na području grada Rijeke i Zagreba u vremenskom razdoblju od 22 mjeseca.

Kontakt osoba:

Luka Dobrović, tel. 051 312-224

Javna nabava

Za sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Parasportskog saveza Grada Rijeke